تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 24363
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز

  تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز

  چکیده : موضوع این مطالعه تاثیر تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت میوه در طول انبارداری بود . رقمهای سیب گلدن دلشیز و استراکینگ دلشیز در این تحقیق در موسسه تحقیقات Tekirdag استفاده شده . این تحقیق در سه تکرار در بلوک طرح تصادفی در و نقطه انجام گرفت . سیب ها با گرما به مدت 4 روز و در دمای 38 درجه یانتی گراد تیمار شده اند و بعد سیب ها تحت شرایط انبار سرد در دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت 85 – 90 درصد قرار گرفتند . در طول کاربرد گرما بیشترین کاهش وزن در میوه ها صورت گرفت که استفاده از آن باعث ثبات میوه ها در طول انبارداری می شود . که استفاده در حد متوسط آن مسئول رسیدن از طریق افزایش میزان تنفس و کاهش میزان نشاسته در میوه ها شد .

  کلمات کلیدی : تیمار گرما – سیب – گلدن دلشیز – استراگینگ دلشیز – ثبات و استحکام گوشت میوه – میزان تنفس – پس از برداشت – کیفیت – بلوغ

  مقدمه : سیب یکی از بیشترین میوه هایی است که در مناطق معتدله پرورش می یابد ( بی نام ، 1999 ) . سیب یکی از بیشترین میوه هایی است که در ترکیه مصرف می شود و میزان مصرف آن ( در ترکیه ) با جهان برابر است . ویکی از مهمترین میوه هایی است که در ترکیه که هم ارزش غذایی و هم بازده اقتصادی  دارد . که تولید آن بیشتر از 2550000  تن در ترکیه است . ( بی نام ، 2005 ) ، هرچند با اینکه تولید سیب ارزش اقتصادی اش افزایش یافت این ارزش به خاطر مسایل پس از برداشت درست ارزیابی نشد  . دلیل اصلی این مسایل فرآیند پس از برداشت و شرایط نامناسب انبارداری ست .

  بعد استفاده از مواد شیمیایی در سال گذشته از کیفیت میوه ها در پس از برداشت کاسته شد که برای سلامتی انسان نیز مضر است  و و اکنش به این مواد نیز افزایش یافته است . کاربرد هایش در پس از برداشت ، استفاده از مواد شیمیایی ترکیبی مخصوصا بر ضد کاهش کنترل بیماری های گیاهی برد بنابراین معلوم شد که کاربرد گرما یکی از جالبترین روش ها که کاربردش برای جلوگیری از کیفیت پس از براشت میوه ها موثر نبود . اما همچنین به کنترل مواد  ضد آفت ، بیماریها و اثرات مضر روی سیب کمتر می گردد ( آرتیس 1995 ) . در این تحقیقات تاثیر کاربرد گرما در قبل ازانبار روی انبارداری سیب مطالعه شد و تاثیرآن روی میزان نرم شدن بسیار سودمند بود (  کلین و لوری 1990 ) .

   مکانیسم کاربرد گرما روی کاهش رسیدن و اثراتش روی ثبات و استحکام به وسیله عاملی روی دیواره سلولی تا کنون معلوم نشده است . به هر حال به احتمال مکانیسم آن از طریق غیر فعال کردن سنتز آنزیم های تجزیه کننده پکتین می باشد ( کاندی و همکاران 1994 ) . این مطالعه توسط ( کیم 1994 ) نشان داد که کاربرد تیمار گرما روی انگور و با هم روی خوشه هایش در 48 درجه سانتی گراد به مدت 2 – 4 روز این نتیجه را داد که کاربرد این روی میوه ها مضر است اما از طرف دیگر کاربرد تیمار گرما در 38 درجه سانتی گراد به مدت 2 – 4 روز روی میوه ها ضرر نداشت .

  در این پیشنهاد کاربرد گرما قبل از انبار داری سیب استفاده شده و اثراتش روی کیفیت سیب در طول انبار داری سودمند بود . با این روش نرم شدن میوه ها کاهش یافت بنابراین تاثیرات کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و استراگینگ دلشیز در این تحقیق ، تحقیق شد .

  موارد و روش های این مطالعه در دو سال انجام شد و سیب رقم های گلدن دلشیز و استراگینگ دلشیز در این تحقیقات در موسسه تحقیقاتی تکاردی انجام گرفت ( بی نام 1998 ) . این تحقیق در بلوک های طرح تصادفی در دو نقطه انجام شد سیب ها گروه بنی شد و در یک مکان در دمای 38 درجه سانتی گراد قرار گرفتند .

  چهار روز بعد از برداشت در بیرون از اتاق سیب ها توی جعبه ها قرار داده شده اند و برای مدت شش ماه در هوای سرد تحت شرایط صفر درجه سانتی گراد در تاکستان موسسه تحقیقاتی تکاردی انبار داری شده اند طبق سیستم تجزیه آماری اثرات استفاده از PRO – GLM روی معیارهای اندازه گیری شده اند ( 1999 SAS Ins  ) . آزمون LDS دانکن بطور جداگانه در میانگین تیمارها استفاده شده در آغاز پارامترهای کیفیت تجزیه شده اند و به دنبال آن کاهش کیفیت در طول هر دو ماه انبار داری تعیین شد خسارات میوه به وسیله کاهش وزن اندازه گیری شده اند و درصد آن نیز معین شد . ثبات و استحکام گوشت میوه به وسیله پنترومتر با برش نصف قطر در مورد 1/11 میلی متر اندازه گیری شد . میزان تنفس به وسیله تیتراسیون طبق طولانی کردن روش انتشار هوا معین شد ( کوکرت و همکاران 1997 ) .

  کاهش نشاسته سیب ها در طول دوره انبار داری معین شده و استفاده شد از مقیاس ( 1 تا 10 ) به وسیله از کلوک و همکارانش در 1993 استفاده شد . درصد کل میزان مواد جامد محلول در میوه ها مستقیما به وسیله رفوکترو متر دستی معین شد و کاهش قند و کل میزان قند تعیین شد طبق Rose ( 1959 ) .

  تیتراسیون اسید ( TA ) مبنی بر خنثی سازی با اضافه کردن محلول قلیایی یه آب میوه اندازه گیری شد .

  بحث ونتایج :

  کاهش وزن : نتایج تجزیه واریانس آماری نشان داد که تاثیر واریته ( p<0.001 ) ، تیمارها ( P <      0.001 ) و زمان نیز ( p<0.001 ) روی کاهش وزن تاثیر معنی داری در هر دو سال دارد . هرچند کاهش وزن در این تحقیقات اندازه گیری شد و معلوم گشت که استفاده از گرما نشان می دهد که ماکزیمم کاهش وزن در سال اول می باشد ( نمودار 1a ) در طول استفاده از گرما میوه ها دو درصد کاهش وزن پیدا می کنند به نظر می آید که بیشترین کاهش وزن به علت  استفاده از گرما است و کاربرد آن در مطالعات سال دوم نشان داد که کاهش وزن نسبتا کاهش یافته و قابل کنترل است . مطالعه در طول دو  سال که سیب واریته گلدان دشیز در مقایسه با واریته استراگینگ دلشیز کاهش وزن بیشتری دارد . در این تحقیقات که به وسیله اکینس و سلیک ( 1995 ) انجام شد . فقط شمار عدسک های فعال رقم گلدان دلشیز سیب تعیین نشد و شمارششان بیشتر از دیگر رقم هاست نتایج کاهش وزن در طول انبار داری سرد موفق با اطلاعات فعلی به وسیله پیکمازو ( 1975 ) گزارش داد که کاهش وزن در هر ماه نبایستی متجاوز از یک درصد باشد . هر چند در سال دوم مقدار کاهش وزن بیشتر از یافته پیکمازو تشخیص داده شد .

  استحکام گوشت میوه : نتایج تجزیه واریانس آماری نشان داد که تاثیر واریته ( p < 0.001 ) و زمان ( p<0.001 )  روی استحکام گوشت تاثیر معنی داری در هر دو سال داشت کلین و لوریا ( 1990 ) معین کرده اند که استحکام بهتر میوه ها را نشان می دهد و نتایج کاربرد گرما باعث بافت محکم می شود و تحقیق بر روی اثرات واریته های میوه روی استحکام گوشت میوه نشان داد که اختلاف معنی داری در سال اول نداشت ( شکل 29 ) . به نظر می آید که آب و هوا و فاکتورهای محیطی می تواند روی نتایج تاثیر گذار باشد . از طرف دیگر آرتن و همکارانش ( 1991 ) کشف نموده اند که روش های کشت در خاک ، حاصلخیزی خاک ، رسیدن دمای انباری و عمده ترین ساختار اتمسفر در میوه تاثیر روی استحکام میوه ها دارند .

  میزان تنفس : نتیجه تجزیه واریانس آماری نشان داد که تاثیر واریته ( p<0.001 )  تیمارها ( p<0.001 )  و زمان ( p<0.001 )  روی میزان تنفس در هر دو سال معنی دار بود همچنین اثر متقابل واریته x تیمارها x وقت نیز معنی دار بود میزان تنفس متابولیک فعال در بافت ها را نشان می دهد در این تحقیقات از جمله تیمارها در سال اول اختلاف معنی داری نداشتند ( شکل 3a ) . کنترل میزان تنفس در سیب ها مهمتر از تیمار گرما در سیب ها پیش از انبار داری است چنانچه کاربرد گرما در سیب ها  نشان  می دهد که بیشترین مقدار در دو  ماه  بعد از  انبار داری در سال دوم می باشد

  نسبت نشاسته : چون که  نسبت نشاسته یکی از مهمترین معیارهای بلوغ در برداشت است و یکی از روش های قابل اجرا برای تولید کننده اهمیت دارد نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که تاثیر واریته روی میزان نشاسته در سال دوم معنی دار نبود ( p<0.35 ، شکل 4b  ) . با اینکه سیب گلدن دلشیز کم اهمیت تر از استراگینگ دلشیز در سال اول است ( شکل  4a) به هر حال تیمارها ( p<0.001 )  و وقت ( p<0.001 )  روی میزان نشاسته تاثیر معنی داری در هر دو سال داشت کاربرد گرما در این تحقیق روی تنزل نشاسته در طول انبار داری نشان داد که اگر تیمار گرما افزایش یابد میزان نشاسته در هر دو شال تنزل می یابد .

  کل مواد جامد محلول ( TSS ) : نتایج تجزیه واریانس آماری نشان داد که تاثیر واریته ( p<0.001 )  ، تیمارها ( p<0.001 )  و زمان ( p<0.001 )  روی کل مواد جامد  محلول تاثیر معنی داری در هر دو سال داشت همچنین اثر متقابل واریته X تیمارها X زمان نیز معنی دار بود . اثرات کاربرد گرما در این تحقیق روی کل مواد جامد محلول نشان می دهد که میانگین مقدار TSS در سیب های شاهد بیشتر از تیمارها که با گرما در سال اول تیمار شده اند ( شکل 5a ) همچنین مقدار TSS در سیب ها که با گرما تیمار شده اند مقدارش در سال دوم بیشتر از شاهد می باشد (  شکل 5a ) . کلین و لوریا ( 1990 ) گفتند که کاربرد گرما روی غلظت TSS میوه ها تاثیر گذار نیست در تحقیق اثرات واریته ها سیب روی مقدار TSS نشان داد که سیب گلدن دلشیز میزان TSS اش در سال اول بیشتر از مقدار TSS سیب استراگیننگ دلشیز است هر چند مقدار TSS سیب استراگینگ دلشیز نسبت به سیب گلدن دلشیز در سال دوم بیشتر بود . مالیشسکای ( 1973 ) اعلان کرد که زمان برداشت در سیب روی میزان TSS  مهم است و این مقدار افزایش نسیتا به مدت زمان برداشت بستگی دارد بنابراین میزان TSS در هر دو واریته سیب در زمان برداشت های یکسان نبودند چ.نکه میزان TSS بعد از انبار داری نیز بیشتر است .

  نسبت میزان قند : واریانس تجزیه آماری نشان می دهد که تاثیر واریته ( p<0.001 ) ، تیمارها ( p<0.001 ) و زمان ( p<0.001 ) روی نسبت میزان قند تاثیر معنی داری در هر دو سال دارند اثر متقابل واریته X تیمارها  X زمان نیز معنی دار بود . دراین مطالعه سیب های که با گرما تیمار شده بوده اند نسبت میزان قندشان در سال اول و دوم در مقایسه با شاهد بیشتر بود ( شکل 6a , b ) . چونکه کاربرد گرما باعث افزایش بلوغ و همچنین تنزل نشاسته می شود برترو و فروسی ( 1997 ) توضیح داده اند که افزایش میزان گلوکز باعث کاهش سطح نشاسته می شود .

  کل میزان قند : در این مطالعه ارزش کل میزان قند مشابه با ارزش نسبت معکوس قند است نتایج تیمار گرما در کل بیشتر از نسبت معکوس میزان قند است نتایج تجزیه واریانس آماری نشان داد که تاثیر واریته ( p<0.001 ) ، تیمارها ( p<0.001 ) در زمان ( p<0.001 ) روی کل میزان قند در هر دو سال تاثیر معنی داری دارد . اثر  متقابل واریته x تیمارهاx زمان نیز همچنین معنی دار بود تیمار با گرما نتیجه داد که کل میزان قند بیشتر می شود در سال اول مطالعه بر روی سیب استراگینگ ( شکل 7a ) و در سال دوم نیز مطالعه بر روی گلدن دلشیز نشان داد که ارزش فرآینده دارد ( شکل 7a) این مشخصات در واریته طبق اکولوژی ، مواد جامد موس در سال های مختلف متفاوت بود ( کارسلی 2004 ) .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, مقاله در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, تحقیق درباره تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, مقاله درباره تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله تاثیر کاربرد گرما روی کیفیت سیب رقم های گلدن دلشیز و امتراکینگ دلشیز
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت