تحقیق مقاله کلاج ها

تعداد صفحات: 18 فرمت فایل: word کد فایل: 24769
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کلاج ها

  کلاج ها

   THM 440-T4           فرا محور چهار کلاج فیدوسکی دارد. هر کلاج به طور هیدرولیک استفاده می شود ، و هنگامی که روغن از حفره ی پیستون کلاج بیرون دمیده می شود توسط فنرهای متعدد کوئل رها می شود.

              کلاج مستقیم (ورودی)،به همراه کلاج مستقیم یک طرفه،دنده ی جلوی sun را پیش می برد و در تمام دامنه های دنده ای غیر از دنده ی سرعت(overdrive) 3و4 به کار می رود.کلاج (دوم) میان اندازه –بالا دنده ی جلوی carrier/ عقب رینگ را پیش می برد و در دنده های دو ،سه،و چهار کاربرد دارد.کلاج (سوم)سنگین 2و1 – بالا4و3 ،به همراه کلاج یک طرفه ی سنگین –بالا، دنده ی جلویی sun را از گردشی سریعتر از سرعت ورودی شفت باز می دارد و برای تامین ترمز موتور در دنده های سنگین دستی، دنده 3و4 به کار می رود. کلاج دنده ی سرعتی(چهار) برای نگهداشتن دنده ی جلویی sun  فقط در دنده چهار به کار می رود.

  خودمهارها servos

  THM 440 – T4            دو خودمهار نوع پیستونی دارد که برای استفاده از باندهای میان اندازه- سنگین و  معکوس به کار می روند. حفره های خودمهار در جعبه(case)،شکل 7-19 واقع می شوند. خودمهار معکوس در بالای سمت چپ جعبه، و خودمهار میان اندازه-سنگین در پایین سمت راست واقع است.

              تنظیم باند برای هر دو باند معکوس و میان اندازه-سنگین تحت کنترل طول میله ی خودمهار، یا پین مناسب، قرار دارد که در زمان مونتاژ فرامحور (transaxle) انتخاب می شود. برای تنظیم بیرونی بعد از مونتاژ فرامحور، یک ابزار ویژه ی جنرال موتورز برای انتخاب پین درست به کار برده می شود.

  خلاصه ی سیستم هیدرولیک

             ما دریچه ها(valve)، کلاج ها، و خودمهارها را در سیستم هیدرولیک بررسی کردیم و در مورد کارکردشان بحث نمودیم. پاراگراف های ذیل کارکرد آنها را در بردهای دنده ای مختلف خلاصه می کند. برای رویابی عملکرد سیستم هیدرولیک به شکل 21-19 مراجعه کنید.

  ایست و دنده ی خلاص

            در ایست و خلاص، روغن از پمپ به دریچه ی رگلاتور فشار جریان می یابد، که فشار پمپ را تنظیم می کند تا فشار را ایجاد کند. دریچه رگلاتور فشار همچنین فشار لوله ی تغذیه ای تبدیل کننده ای را ایجاد می کند که به دریچه ی رگلاتور تبدیل کننده ی کلاج و دریچه مناسب تبدیل کننده ی کلاج فرستاده می شود. دریچه رگلاتور تبدیل کننده ی کلاج فشار لوله ی تغذیه ای را تنظیم می کند تا فشار مناسب کلاج را تولید کند که با روزنه ی ساسات متناسب باشد. این فشار مناسب به دریچه ی مناسب تبدیل کننده ی کلاج فرستاده می شود که مسدود است. فشار لوله ی تغذیه ی کننده که به دریچه ی مناسب تبدیل کننده ی کلاج فرستاده شده به دریچه و به فشار رها شده به تبدیل کننده ی کوپل ارسال می شود. بازگشت روغن از تبدیل کننده به دریچه مناسب، و بعد به کولر و مدار روغن کاری راه می بابد.

               فشار در مدار شاهراه اصلی به دریچه ی رهایی فشار، دریچه تعدیل کننده، دریچه دستی، و دریچه تعویض دنده ی 3-2 فرستاده می شود. دریچه رها کننده ی فشار، فشار شاهراه را تا مقدار حداکثر کنونی بین (1690-2480 kpa) psi 360-245  محدود می کند. دریچه ی تبدیل کننده فشار شاهراه راتنظیم می کند که با خلا چند جانبه ی ورودی موتور متناسب است. فشار تعدیل کننده به دریچه boost، دریچه ی خازن 2-1، دریچه خازن 3-2، و دریچه ی دنده خلاص 2-3 فرستاده می شود.

             فشار تعدیل کننده در دریچه ی boost (تقویت/افزایش) فشار شاهراه اصلی را متناسب با بار موتور زیاد می کند. فشار تعدیل کننده در دریچه ی خازن 2-1 با نیروی فنر ترکیب می شود تا به تولید فشار خازن 2-1 کمک کند فشاری که به محفظه های فنر خازنهای 2-1 و4-3 ارسال می شود. فشار تعدیل کننده در دریچه ی خازن با نیروی فنر ترکیب می شود تا به کنترل میزان خروج خودمهار میان اندازه –بالا طی دنده زیاد کردن (upshift) 3-2 کمک کند.فشار تعدیل کننده در دریچه ی کنترل 2-3 با نیروی فنر مخالفت می کند تا مقدار خروج کلاج (سوم) سنگین –بالا و کابرد باند سنگین –میان اندازه طی کم کردن دنده(downshift) 2-3 را تنظیم کند.

           فشار شاهراه در دریچه ی دستی از پورت prn به خازن مستقیم و کلاج مستقیم مسیر دارد تا کلاج را مورد استفاده قرار دهد. فشار شاهراه همچنین از پمپ به کلاج مستقیم از طریق دریچه های دنده عوض شده ی 3-2 و4-3 جریان می یابد. پورت prn همچنین فشار شاهراه را به دریچه ی boost معکوس می فرستد تا فشار را دنده معکوس افزایش دهد.

           دریچه ی دستی پورت prnd-432 روغن فشار شاهراه را به دریچه ی محدود ساسات می فرستد که روغن لوله ی تغذیه ی ساسات را به حداکثر (621kpa) 90 psi محدود می کند. سپس روغن لوله ی تغذیه ی ساسات به دریچه ی ساسات فرستاده می شود، که آن را را تنظیم می کند تا فشار ساساتی را تولید کند که با روزنه ی ساسات متناسب است.

  فشارساسات به پیستون ساسات، دریچه های ساسات 3-2و2-1، دریچه های تنظیم شده ی 3-4و4-3، دریچه ی دنده ی کم 3-2، دریچه ی تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج، و دریچه ی تنظیم کننده ی کلاج می رود.

              فشار سوپاپ در پیستون ساسات به تنظیم فشار ساسات کمک می کند و حفظ پیستون در محل را آسانتر می سازد، فشار ساسات در دریچه های ساسات 3-2و2-1با نیروی فنر ترکیب می شود تا با زیاد شدن دنده مخالفت کند. فشار ساسات در دریچه های ساسات تعدیل کننده 4-3و3-4 مجددا تنظیم می شود تا فشار تعدیل شده ی 4-3و3-4 ساسات را تولید کند که در دریچه ی ساسات 4-3 عمل می کند تا با زیاد شدن دنده مخالفت کند و کم شدن دنده را باعث شود. فشار ساسات در دریچه ی دنده کم شده ی 3-2 با نیروی فنر مخالفت می کند تا زمان بندی دنده کم شده ی فول-ساسات را کنترل کند. فشار ساسات در دریچه ی تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج با فشار تنظیم کننده مقابله می کند تا از جریان فشار سیگنال به دریچه ی رگلاتور تبدیل کننده ی کلاج با روغن لوله ی تغذیه ای تبدیل کننده (و با نیروی فنر در بعضی مدلها) ترکیب می شود تا فشار مناسب تبدیل کننده ی کلاج را به وجود آورد که با روزنه ی ساسات متناسب است.

             در حالت ایست و دنده خلاص، کلاج مستقیم به کار می رود اما تاثیری ندارد چون هیچ عضوی از مجموعه دنده نگهداشته نمی شود.تمام دیگر کلاجها و باندها خلاص می شوند.تمام موقعیتهای دریچه تنها توسط نیروی فنر تعیین می شود. اگر ماشین در پارک (ایست) است، اتصال دستی ضامن توقف در دنده ی ایست را گیر می اندازد که انسدادی برای شفت خروجی است، تا شفت خروجی را مسدود کند.

  دنده ی سرعت سنگین

            وقتی گزینش گردنه به دنده ی سرعت حرکت می کند، پورت prn از دریچه ی دستی بسته می شود، و پورت d4 باز می شود. فشار شاهراه سپس از طریق مدار d4 به دریچه ی تغییر دنده ای 2-1، دریچه ی تغییر دنده ای 4-3، دریچه ی خازن 2-1، دریچه ی تغییر دنده ای 3-2، و گاورنر فرستاده می شود.

           فشار d4 در دریچه ی تغییر دنده ای 2-1و4-3 مسدود است. فشار d4 در دریچه ی خازن 2-1 در فشار خازن 2-1 تنظیم می شود که به محفظه ی فنری خازنها 2-1و4-3 فرستاده می شود تا از فشار زیاد شدنهای 2-1و4-3 کم کند. فشار d4 از طریق دریچه ی تغییر دنده ی 3-2 به دریچه ی 4-3، دریچه ی کنترل 2-1، دریچه ی boost، خودمهار 2-1، دریچه ی خازن 3-2، و طرف مناسب خودمهار میان اندازه-سنگین جریان می یابد.

              روغن d4 در مسیر دوم تا دریچه ی تغییر دنده ای 4-3 مجدداً مسدود می شود. روغن d4 در دریچه ی کنترل خودمهار 2-1 به تنظیم درصد به کارگیری خودمهار میان اندازه-سنگین طی کم کردن دنده از 3به2 کمک می کند. روغن d4 در دریچه ی boost خودمهار 2-1 دریچه را باز می کند و زمانی مستقیماً به ناحیه ی مناسب سنگین-میان اندازه می رود که فشار شاهراه بالای مقدار خاصی افزایش می یلبد. روغن d4 در خودمهار سنگین-میان اندازه از باند سنگین-میان اندازه استفاده می کند تا فرامحور را در دنده سنگین قرار دهد.

             گاورنر روغن d4 را تنظیم می کند تا فشار گاورنری تولید کند که با سرعت وسیله ی نقلیه متناسب است. فشار گاورنر به دریچه های تغییر دنده ای 2-1،3-2و4-3 فرستاده می شود جایی که با نیروی فنر و فشار ساسات مقابله می کند تا موجب زیاد شدن دنده شود.فشار گاورنر همچنین به دریچه ی کنترل 2-3 می رود جایی که برای کنترل نرخ خروج کلاج سنگین-بالا و باند سنگین-میان اندازه طی کم کردن دنده ای 2-3 با نیروی فنر مقابله می کند.

            در دنده سرعت سنگین، کلاج مستقیم و باند سنگین-میان اندازه استفاده می شوند. کلاج مستقیم یک طرفه شتاب گیری را تحمل می کند و طی کاهش سرعت از حد مقرر تجاوز می کند.

  دنده سرعت دوم(overdrive)

           با افزایش سرعت وسیله ی نقلیه، فشار گاورنر دریچه ی تغییر دنده ی 2-1 را در مقابل نیروی فنر و فشار ساسات زیاد می کند. فشار شاهراه سپس از طریق دریچه ی زیاد کردن دنده به ناحیه ی مناسبی از کلاج میان اندازه-بالا، خازن 2-1، و کلید plug اتصال یا دریچه ی تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج می رود. کلاج میان اندازه-بالا استفاده می شود، که توسط خازن 2-1 از فشار کاسته شده، تا فرامحور را در دنده دو قرار دهد.

           فشار شاهراه بر کلید اتصال تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج از طریق کلید اتصال به دریچه ی مناسب تبدیل کننده ی کلاج جریان می یابد. در مدلهایی با دریچه ی تغییر دنده ی تبدیل کننده ی کلاج، فشار شاهراه از طریق دریچه ی تغییر دنده به دریچه ی مناسب جریان می یابد البته به محض اینکه فشار گاورنر به اندازه ی کافی زیاد شود، و فشار ساسات به اندازه ی کافی کم باشد، تا دریچه ی تغییر دنده را باز کند.

           در دنده ی دو، کلاجهای مستقیم و میان اندازه-بالا، به همراه باند سنگین-میان اندازه، به کار گرفته می شوند. کلاج مستقیم یک طرفه فراتر می رود. کلاج تبدیل کننده ممکن است بسته به نوع شرایط عمل استفاده شود یا نشود.

  دنده سه overdrive

           به محض افزایش سرعت وسیله ی نقلیه ، فشار گاورنر دریچه ی تغییر دنده ی 3-2 را در مقابل نیروی فنر و فشار ساسات زیاد می کند. سپس فشار شاهراه از طریق دریچه ی زیاد کردن دنده به ناحیه ی مناسبی از کلاج سنگین-بالا، سمت خروج خودمهار سنگین-میان اندازه، ودریچه ی تغییر دنده 4-3 جریان می یابد. کلاج سنگین-بالا استفاده می شود و باند سنگین-میان اندازه رها می شود. عمل رهایی خودمهار سنگین-میان اندازه از کارکرد کلاج سنگین-بالا کم می کند. جریان فشار شاهراه در دریچه ی تغییر دنده 4-3 دریچه ی کم کردن دنده مسدود می شود.دریچه ی تغییر دنده برای دنده ی زیاد شده ی 2 به 3 ورود فشار شاهراه به کلاج مستقیم را مسدود می کند، سپس کلاج مستقیم می شود.

            در دنده سه، کلاجها ی میان اندازه-بالا و سنگین-بالا استفاده می شوند، و کلاج سنگین-بالای یک طرفه حفظ می شود. کلاج تبدیل کننده بسته به شرایط عمل وسیله ی نقلیه ممکن است استفاده شود یا نشود.

  دنده چهار

             به محض ادامه ی افزایش فشار گاورنر در دنده ی سرعت، دریچه ی تغییر دنده ی 4-3 را باز می کند. این به فشار شاهراه به استفاده از مسیر کلاج دنده سرعت مسیر می دهد و محور را دنده چهار قرار می دهد. اعمال کلاج دنده سرعت توسط خازن 4-3 کم می شود.

            در دنده چهار، کلاجهای میان اندازه-بالا،سنگین-بالا، و سرعتی به کار می روند. کلاج یک طرفه ی سنگین-بالا اشغال می شود. کلاج تبدیل کننده بسته به شرایط عمل وسیله ی نقلیه ممکن است استفاده شود یا نشود.

  کاستن دنده های اوردرایو

          کم کردن دنده ی 3-4 قطعه ساسات در سرعتهای پایین رخ می دهد هنگامی که فشار ساسات تنظیم شده ی 3-4 با نیروی فنر در حال کار دریچه ی ساسات 4-3 ترکیب می شود تا دریچه ی دنده ای 4-3 را علیه فشار گاورنر حرکت دهد. کم کردن دنده ی 3-4 قطعه ساسات همچنین وقتی رخ می دهد که اتصال شتاب دهنده پیستون ساسات را به حد کافی دور می کند تا پورت قطعه- ساسات را در دریچه ی ساسات را آشکار کند. این فشار قطعه- ساسات را به فنر انتهایی دریچه ساسات 4-3 حرکت می دهد. ترکیب فشار قطعه- ساسات و نیروی فنر دریچه ی تغییر دندهی 4-3 را علیه فشار گاورنر حرکت می دهد تا کم کردن دنده ی 3-4  را ایجاد کند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کلاج ها

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, مقاله در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, تحقیق درباره تحقیق مقاله کلاج ها, مقاله درباره تحقیق مقاله کلاج ها, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کلاج ها ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کلاج ها
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت