تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 4157
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: شیلات
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: فرشته ماهِی - ماهی - ماهی آنجل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی

  فرشته ماهی

  به طور کلِی ویژگی های تولِید مثلِی فرشته ماهِی مانند ساِیر انواع سِیکلِیدها است با ان تفاوت که اِین ماهی ها ترجِیح می دهند که تخم خود را بر روِی برگهاِی سخت گِیاهان از قبِیل ساژِیتارِیاِی بزرگ و ِیا اشِیای مشابه آنها برِیزند .اخِیرا تجاربِی بر روِی تکثِیر اِین ماهی ها در داخل آکوآریوم به عمل آمده و نتاِیج بسِیار خوبِی از آنها به دست آمده است. آنچه مهم است درست کردن محلِی براِی تخم رِیزِی ماهِی در داخل آکوآریوم می باشد .براِی اِین منظور می توان از ِیک لوله شِیشه اِی که قطر آن حدود 5 میلیمتر است استفاده نمود و در خارج از آکوآریوم باید لوله شِیشه اِی را که طول آن 20 سانتِیمتر با زاوِیه 30 تا 45 درجه در داخل سِیمان جاگذارِی نمود بطورِیکه وقتِی داخل آکوآریوم گذارده می شود به همان حالت باقِی بماند .در داخل آکوآریوم می توان سِیمان زِیر لوله شِیشه اِی را با ماسه کف پوشاند .همانطور که بعدا خواهِیم گفت فرشته ماهِی روِی اِین لوله تخمگذارِی خواهد کرد .می توان بجاِی کاشتن لوله در سِیمان ، آنرا به شِیلنگِی که براِی سِیفون کردن و ، تمیز کردن و تخلِیه آب آکوآریوم بکار می رود وصل کرد .براِی اِین منظور شِیلنگ باید از داخل لوله شِیشه اِی عبور کرده و به نحوِی در کف آکوآریوم با زاوِیه ذکر شده مستقر گردد .از لوله هاِی کوچک چراغ نفتِی هم می توان براِی اِین کار استفاده کرد. داخل لوله چراغ نفتِی باید با رنگ ضد آب رنگ آمیزِی شده و ِیا با ماسه ِیا مواد مشابه پر شود .
  حرارت لازم براِی تخم رِیزِی آن 27 تا 29 درجه سانتِیگراد و بهترِین حرارت 28 درجه سانتِیگراد است .پ – هاش آب باید از 6/6 تا 4/7 بِیشتر تجاوز نکند .بهترِین پ – هاش براِی تکثِیر آنها و رشد و نمو نوزادها 7/6 تا 8/6 ِ، یعنِی کمی حالت اسِیدِی است .بر خلاف ساِیر سِیکلِیدها ، فرشته ماهِی براِی تخم رِیزِی و پرورش نوزادها از اِیجاد حفره هایی در ماسه کف آکوآریوم استفاده نکرده و نوزادها هر جا که از تخم خارج شوند در همانجا به وسِیله زائده نخ مانند و چسبنده اِی از سر آوِیزان شده و دم خود را به شدت حرکت می دهند .
  اولِین مرحله تولِید مثل در فرشته ماهِی انتخاب جفت است که در اِین ماهِی به کندِی انجام می گِیرد .نر و ماده با فاصله روبروِی ِیکدِیگر قرار گرفته و مدتِی به همدِیگر خِیره می شوند .پس از آن هر دو ماهِی با باله هاِی برافراشته در حالِیکه سر آنها به طرف بالاست با سرعت زِیادِی به سوِی ِیکدِیگر حرکت کرده و بدون اِینکه بهمدِیگر تلاقِی نماِیند به عقب برمی گردند .یکِی از اِین ماهی ها ممکن است برگشته و دوباره اِین رفت وآمد را انجام دهد ولِی ماهِی دِیگر فقط براِی ترساندن و عقب راندن او به طرفش ِیورش می برد .گاهِی ممکن است براِی انتخاب جفت ، نر و ماده با پوزه هاِی به طرف بالا کنار همدِیگر قرار گرفته و با لرزاندن باله ها شروع به شنا نماِیند .پس از انتخاب جفت ، مرحله گزِینش محل تخم رِیزِی می باشد .گاهِی ممکن است ماهِی ضمن انتخاب محل تخم رِیزِی کلِیه گِیاهان داخل آکوآریوم ، معمولا ماهِی آنرا براِی تخم رِیزِی انتخاب می کند .
  پس از آماده شدن محل تخم رِیزِی ، ماهی ها بدقت شروع به تمیز کردن آن می نماِیند .سپس ماهی ماده از طرِیق لوله خاص تخم رِیزِی خود که اوِی پوز ِیتور نامیده می شود .تعدادِی تخم گذاشته و ماهِی نر بلافاصله آنها را با اسپرم خود بارور می کند .اِین کار ممکن است تا چند ساعت به طول انجامد .تخمها بطور منظم و بدون تماس با ِیکدِیگر در محل تخمرِیزِی چسبِیده می شوند و ممکن است گاهِی وسعتِی در حدود 25 سانتِیمتر مربع را بپوشانند .تعداد تخمها در هر بار تخمرِیزِی 300تا 400 عدد است و گاهِی ممکن است در ِیکسال چندِین بار تخمرِیزِی انجام گِیرد .بلافاصله پس از تخم رِیزِی عملِیات بادزنِی با باله ها بمنظور به جرِیان انداختن آب در محل رِیزش تخمها شروع می شود .اگر در حِین تخم رِیزِی تعدادِی از تخمها به دلایلی به محل مورد نظر نچسبند ، ِیکِی از ماهی ها بدقت آنرا برداشته و در آنجا می چسباند .اکثرا تخمها که در اِین حالت به اندازه کافِی جذب آب شده اند ، قدرت چسبندگِی خود را از دست داده و احتمالا از بِین می روند .ماهی ها به دقت تخمهاِی لقاح نِیافته و خراب را به موقع از مجاورت تخمهاِی سالم بِیرون آورده و می خورند .
  در 28 درجه سانتِیگراد لاروها 2 روز پس از لقاح از تخم خارج می شوند .نوزادها بلافاصله پس از خروج از تخم به محل دِیگرِی روِی لوله شِیشه اِی و ِیا برگهاِی داخل آکوآریوم که قبلا براِی اِین منظور آماده و تمیز گردِیده است، منتقل می گردند .انتقال لاروها به وسِیله نر و ماده انجام می شود و هر بار تعدادِی از آنها با دهان به محل جدِید برده می شوند .در محل جدِید نِیز نوزادها بر سر چسبِیده می شوند و همه آنها با هم شروع به لرزاندن دم خود می کنند .اگر برخِی از لاروها در اثر حرکات زِیاد کنده شوند مجدداًً به وسِیله ِیکِی از والدِین در جاِی خود چسبِیده می شوند .انتقال نوزادها از ِیک منطقه به نقطه تمیز دِیگر بطور متناوب براِی مدت ِیک هفته و تا زمانِیکه توانایی شناِی آزاد را داشته باشند ادامه می یابد .پس از آن شبها والدِین مجددا بچه ها را که هنوز سرشان قدرت چسبندگِی دارد پهلوِی هم می چسبانند .در آخر هفته دوم که قدرت چسبندگِی بچه ها از بِین می رود ، جمع آورِی شبانه آنها نِیز پاِیان ِیافته ولِی حفاظت و مراقبت از آنها تا مدتِی ادامه می یابد .
  گاهِی ممکن است والدِین اقدام به خوردن تخمها و ِیا نوزادان خود نماِیند .بنابراِین پس از آنکه تخم رِیزِی انجام شد بهتر است نر و ماده از آکوآریوم خارج شوند .بدِیهِی است در اِین شرایط دِیگر عملِیات نقل و انتقال آنها انجام نخواهد شد .از آنجا که مشاهده تغِیِیر مکان نوزادها توسط والدِین بسِیار جالب است ، عده اِی ترجِیح می دهند که والدِین را نزد آنها نگهداشته و عملِیات آنها را مشاهده نماِیند .گاهِی پس از تخم رِیزِی جدِید مشاهده شده است که والدِین تخم و ِیا نوزادها را می خورند .دلِیل اصلِی آن کاملا روشن نِیست و شاِید علت آن نامرغوب بودن تخمها باشد .
  در صورتِیکه منظور اصلِی تکثِیر و بهره بردارِی از اِین ماهی هاست و صاحب آکوآریوم علاقه اِی به مشاهده ارتباطات خانوادگِی آنها ندارد ، بهتر است بلافاصله پس از تمام شدن عملِیات تخم رِیزِی تخمها به آکوآریوم دِیگرِی که عمق آن از حدود 10 تا 15 سانتِیمتر بِیشتر نِیست ،منتقل گردند .در اِینگونه موارد باید آکوآریوم وآب آن بسِیار تمیز باشد زِیرا دِیگر والدِین ماهی ها در آکوآریوم نبوده تا مسئولِیت تمیز نگهدارِی آنها را به عهده گِیرند.
  اگر تخم رِیزِی بر روِی لوله شِیشه اِی انجام گردِیده است باید با قرار دادن دو قطعه سنگ در زِیر سر و ته لوله ، آن را بطور خوابِیده در داخل آکوآریوم جدِید قرار داد .در صورتِیکه لوله چراغ نفتِی بکار رفته است باید بدقت آنرا بداخل آکوآریوم دِیگر منتقل نمود .در مجاورت تخمها با قرار دادن سنگ هوا می توان جرِیان ملاِیمی از آب براِی تهوِیه آنها و ِیا نوزادها بوجود آورد ولِی اِینکار همی شه لازم نمی باشد .در حرارت 27 تا 30 درجه سانتِیگراد ، نوزادها 36 ساعت پس از تولد می توانند در داخل آب شناور گردند .
  پس از جذب کِیسه زرده و شروع شناِی آزاد ، نوزادها می توانند دافنِی ها ِی بسِیار رِیز را بخورند .بچه ها در ابتدا به هِیچوجه به والدین خود شباهت نداشته ولِی پس از چند هفته کم کم شبِیه آنها می شوند .شکل 52 تغِیِیر فرم فرشته ماهِی را در مراحل مختلف و از خروج تخم تا ظهور خصوصیات والدِین که حدود 36 روز به طول می انجامد، نشان می دهد .در حرارت 32 تا 35 درجه سانتِیگراد ، در صورت تامین اکسِیژن کافِی رشد و نمو آنها بسِیار سرِیع است .

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان فرشته ماهِی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت