تحقیق مقاله اصول سایز بندی

تعداد صفحات: 45 فرمت فایل: word کد فایل: 9262
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی نساجی
قیمت قدیم:۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله اصول سایز بندی

  سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف کار بسیار حساس و دقیقی است . افرادی که این کار را انجام می دهند باید رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه های سنی مختلف مطالعه و بررسی کنند وهمانطوری که الگوها را با اندازه های بچه ها بزرگتر می نمایند آگاهی های دفاعی در این زمینه کسب نمایند توصیه می شود به منظور کنترل وکسب مهارت روی چندین سایز کار کنید .

  مثال:

  اندازه های داده شده زیر این سایزها بایستی کنترل شوند ، معمولاً از 104  و 116 و 140 می باشند.

   روی کاغذ که سایز بندی را انجام می دهید الگوی پایه بالا تنها یا یک الگوی پایه بالا تنه که آن را بزرگتر رسم کرده‌اید رسم کنید .

   اساس قوانین سایز بندی که در اینجا با دست انجام می شود کاملاً مطابق با روش بزرگ کردن الگو که قبلاً شرح داده ایم است .

   در صفحات بعدی 5 جدول اندازه گیری اندام مربوط به 5 گروه سنی مختلف آورده شده است.

   

  1- نوزادان با بلندی تمام قد                          60 تا 81

  2- کودکان با بلندی تمام قد                         86تا 104

  3- بچه ها با بلندی تمام قد                           110 تا 134

  4- نوجوانان دختر با بلندی تمام قد                  140 تا 164

  5- نوجوانان پسر با بلندی تمام قد                   140 تا 170

  - اولین ستون هر جدولی نشان دهنده میزان رشد و اندازه بدن بین هر سایز و برای هر اندازه گیری که انجام شده می باشد. لزومی ندارد در سایز بندی این مورد دنبال شود فقط به اندازه های صحیح و مطمئن کمک می کند و تقریباًٌ این اندازه ها را تصدیق می کند .

  - اندازه هایی که با علامت * دنبال می شود ، سایز بندی نامنظم و یا اختلاف بین آن سایز و سایزهای بعدی را نشان میدهد.

   قوانین و روش و سایز بندی برروی کاغذ از کوچکترین تا بزرگترین سایز نشان داده شده است

  بزرگترین سایز برروی کاغذ با خطوط نقطه چین رسم شده است .

   

  جدول اندازه های استاندارد سایز بندی

   

   

  81 74 67 60   بلندی تمام قد 
  18 12 6 3   سن ( به ماه )
          افزایش‌مجاز  
  20 18-May 17 15-May 1-May بلندی بالا تنه پشت (‌از برجستگی مهره‌پشت تا کمر ) 
  17-Jul 16-Feb 14-Jul 13-Feb 1-May بلندی بالا تنه جلو( از گودی گردن تا کمر)
  *50 49 46 43 3 دور سینه 
  *56 48 44 40 4 دور کمر (‌دور شکم و دور باسن )
  25-May 24 22-May 21 1-May دور گردن 
  75/6 25/6 75/5 25/5 May-00 سرشانه 
  19 18 17 16 1 کارور پشت 
  18 17 16 15 1 کارور جلو 
  27-May 25 22-May 20 2-May بلندی آستین 
  *16 15-May 14-May 13-May 1 دور بازو 
  12 11-May 11 10-May May-00 دور مچ
  16 15-May 15 14-May May-00 گشادی لبه آستین ( دم دست)
  12 11-May 11 10-May May-00 بلندی فاق جلو 
  33 29 25 21 4 طول فاق جلو و پشت روی هم 
  48 May-42 37 31-May 5-May بلندی شلوار ( از کمر تا کف پا )
  8 8 8 8   بلندی باسن ( کمر تا باسن )
  26 23 20 17 3 بلندی دامن (‌کمر تا زانو )
  13 12 11 10 1 اندازه کف پا 
  17 16 15 14 1 گشادوی دم پای شلوار 
  5/174 17 16-May 16 May-00 بلندی سر 
  49 47 45 43 2 دور سر 
  15 14 13 12 1
  گشادی دم پای شلوار 

   

  جدول اندازه های استاندارد سایز بندی

  (جدول در فایل اصلی موجود است)

  سایز بندی الگوی پایه بالا تنه جلو و پشت

  چهار اندازه ‌ زیر برروی چهار کاغذ سایز بندی نمایش داده شده است .

  نوزادان و خردسالان و کودکان

  بچه ها

   نوجوانان پسر یا اندازه هایی که بدون در نظر گرفن جنسیت تعیین می شود .

   نوجوانان دختر

  محور سایز بندی X برای خط مرکزی جلو و پشت

                       Y برای خط کمر

   1- نوزادان خردسالان : بلندی تمام قد 60 تا 104 سانتیمتر

  با وجود دشواریهای سایز بندی در سایز  این کار با توجه به قوانین سایز بندی با تغییراتی جزئی به آسانی انجام می شود. (‌به خطوط نقطه چین توجه کنید )

  خط درز پهلو : برای بلندی تمام قد 60 تا 74 سانتیمتر 75/0 سانتیمترگشادتر می شود .

  74 تا 104 سانتیمتر

  5/0 سانتیمتر گشاد می شود

  خط کف حلقه آستین : برای بلندی تمام قد 60 تا 74 سانتیمتر

  1/1 سانتیمتر بالاتر رسم می شود

  74/104 سانتیمتر

  75/0 سانتیمتر بالاتر رسم می شود .

  خطهای کارور جلو و پشت : برای همه سایزهای ذکر شده هر سایز 5/0 سانتیمتر بزرگتر رسم می شود ( به عبارت دیگر 5/0 سانتیمتر به خط کارور اضافه کنید )

  چرتهای کارور جلو و پشت : بلندی تمام قد

  60 تا 81 سانتیمتر

  1 سانتیمتر به طرف بالاتر خط چرت تعیین می شود

   بلندی تمام قد 81 تا86

  75/1 سانتیمتر به طرف بالا تر تعیین می شود

   بلندی تمام قد86 تا 104

  25/1 سانتیمتر به طرف بالاتر تعیین می شود

  خط حلقه یقه : را از خط مرکزی جلو وپشت حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید .

  خط حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید .

  خط حلقه یقه در سر شانه را 5/1 سانتیمتر گشادتر کنید .

  خط سرشانه : بلندی تمام قد 60 تا 81 سانتیمتر

  نوک خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید

   بلندی تمام قد : 81 تا  86 سانتیمتر

  نوک خط سرشانه را در حلقه آستین 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم کنید

   بلندی تمام قد : 86 تا 104 سانتیمتر

  نوک خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید .

  خط سرشانه  را برای سایزهای ذکر شده 75/0 سانتیمتر امتداد دهید .

  الگوها

   

   سایز بندی الگوی پایه بالاتنه جلو و پشت

   2- بچه ها : بلندی تمام قد : 104 تا 134 سانتیمتر

  - جلو و پشت

  -خط درز پهلو : را برای بلندی تمام قد 104 تا 110 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر گشادتر کنید .

  برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر گشادتر کنید .

  خط کف حلقه : را برای بلندی تمام قد

  104 تا 110 سانتیمتر            6/0 سانتیمتر گشادتر کنید

  برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر  5/0 سانتیمتر گشادتر مکنید

  خط کف حلقه را می توانید تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم کنید .

  خطهای کارور جلو و پشت را برای همه سایزهای ذکر شده هر سایز 5/0 سانتیمتر بزرگتر رسم کنید .

   ( به عبارت دیگر 5/0 سانتیمتر به خط کارور اضافه کنید )

  خط چرتهای کارور جلو و پشت : برای کلیه سایزهای ذکر شده 5/1 سانتیمتر بالاتر در نظر بگیرید

   خط حلقه یقه : برای کلیه سایزهای بالا:

  خط مرکزی جلو و پشت در حلقه یقه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید .

   حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید

   خط حلقه یقه را در سرشانه را   1 سانتیمتر گشادتر کنید

  خط سرشانه : برای بلندی تمام قد

   104 تا 110 سانتیمتر نوک خط سرشانه را در حلقه آستین 2/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید .

   برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر

  نوک خط سرشانه را در حلقه آستین  5/1 سانتیمتر بالاتر رسم کنید

   خط سرشانه را برای کلیه سایزهای ذکر شده 5/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم کنید .

   

   

   

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله اصول سایز بندی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی, مقاله در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی, تحقیق درباره تحقیق مقاله اصول سایز بندی, مقاله درباره تحقیق مقاله اصول سایز بندی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله اصول سایز بندی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت