تحقیق مقاله خازن

مشخص نشده
مشخص نشده
15
مشخص نشده
68 KB
25202
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله خازن

  خازن تشکیل شده است ازدوصفحه هادی که بوسیله جسم عایق ازهم جداشده باشند.کاغذ،میکاوسرامیک از جمله عایقهایی هستند که درساخت خازن بکارمیروند.خازن درمداردواثرمهم دارد.اولا با دادن ولتاژبه دو سرآن بارالکتریکی درآن ذخیره میشود.ثانیا ذخیره شدن بارهای الکتریکی باعث ایجاداختلاف پتانسیلی در دو سرخازن میشود.وقتی که ولتاژخازن برابر  ولتاژداده شده شود دیگرجابجایی بارالکتریکی بیشتری به وجود نمیآید.این بارالکتریکی درخازن چه به منبع وصل باشدیا آنرا قطع کنیم درخازن باقی می ماند.وقتی که دوسریک خازن شارژشده که ازمنبع تغذیه جدا کردیم رابه وسیله یک سیم رابط به هم وصل کنیم خازن خالی میشودعملاکافی است که ولتاژخازن بیشترازولتاژداده شده به سرآن باشد تاخازن به عنوان یک منبع ولتاژموقت برای ایجاد یک جریان تخلیه درمسیر تخلیه اقدام کند دراین دوحالت جریان تخلیه خازن ادامه خواهد داشت تا اینکه ولتاژبه صفرویا برابرولتاژ داده شده به دوسرآن برسد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته میشوند که متداول ترین آنها خازنهای مسطح هستند.این نوع خازنها ازدوصفحه هادی که بین آنها عایق یادی الکتریک قراردارد،تشکیل میشوند.صفحات هادی نسبتا بزرگ اندودرفاصله ای بسیار نزدیک به هم قرارمیگیرند.دی الکتریک انواع مختلفی دارد وباضریب مخصوصی که نسبت به هواسنجیده میشود معرفی میگردد.این ضریب راضریب دی الکتریک میگویند.

   

  پر کردن خازن:

  ساده‌ترین راه برای باردارکردن یک خازن این است که دوسرآنرابه یک باتری متصل کنیم،جریانی که به هنگام بستن کلید برای باراول تنها برای چند لحظه درمداربرقرارمیشود بارراروی تیغه‌ها انباشته میکند. ظرفیت هرخازن محدود است،به همین دلیل خازن پس ازگرفتن مقدارمعینی بار (Q = CV) پر می‌شود. دراین حالت با آنکه کلیدهمچنان بسته است جریانی ازمدارعبورنمیکند،لذا نتیجه میگیریم که جریان مستقیم درمداری که شامل خازن است نمیتواند بطوردائمی برقرارباشد. بعضی ازخازنها پلاریته دارند یعنی باید درهنگام اتصال به باتری قصب مثبت باتری به مثبت خازن وصل شود وقطب منفی باتری به منفی خازن وصل شود

   

  ظرفیت خازن:

  خازن یکی ازاجزای مدار های الکترونیکی است که وقتی درمدار قرارمی گیرد برخلاف مقاومت ، بار الکتریکی راازخودعبورنمیدهد،بلکه آنرا درخود ذخیره میکندوبه این دلیل کاربرد مهمی درمداردارند.اگر خازن با صفحات موازی را درنظربگیریم ویک گالوانومتربه آن وصل کنیم،بعدازبستن کلید برای مدت کوتاهی عبور جریانی را در مدارنشان می دهد.جریان اخیررا روی یک صفحه خازن انباشته می کند وازصفحه دیگرباررا دورمیکند وباعث می شود بارخالص درآن باقی بماند،درچنین وضعیتی خازن باررا درخود ذخیره کرده کرده،هرچه اختلاف پتانسیل دوسرمنبع بیشترباشد مقدارباری که روی صفحات خازن انباشته میشود بیشترخواهد بود،به طوری که نسبتبهبرای یک خازن معین مقداری است ثابت، این مقدارثابت را با نمایش داده،ظرفیت خازن می نامیم. واحد ظرفیت درفاراد است که با نشان داده میشود وآن ظرفیت خازنی است که هرگاه اختلاف پتانسیل بین صفحات آن یک ولت باشد، بارذخیره شده روی هریک ازصفحات یک کولن شود.

   

  عواملی که بر ظرفیت خازن اثر می گذارد:

  *ظرفیت خازن با فاصله دو صفحه از یکدیگر نسبت عکس دارد.

  *ظرفیت خازن با مساحت بخشی از دو صفحه که در مقابل هم قرار دارد نسبت مستقیم دارد.

  *اگربین دو صفحه خازنی که عایق آن هواست، قطعه‌ای از یک ماده عایق قراردهیم  ظرفیت آن زیاد می شود.مقداراین افزایش به جنس ماده عایق بستگی دارد،ضریب این افزایش برای مواد مختلف را ثابت دی الکتریک آن ماده مینامند.ماده‌ای که برای پرکردن فضای بین دوصفحه خازن بکارمیرود بایدعایق خوبی باشدوبرای آنکه ظرفیت خازن زیاد شود باید ثابت دی الکتریک بالایی داشته باشد. ظرفیت خازن دی الکتریک با صفحات موازی

  C = Kε0A/d که ε0 = 8.85X10-12 C²/Nm²

  به جنس ماده دی الکتریک بستگی دارد و برای هوا تقریبا 1 است.

      برای محاسبه ظرفیت خازن ابتدا از قانون گاوس استفاده کرده، برای این منظورسطح گاوسی فرضی مناسبی اختیارکنید،با استفاده ازاین روش بدست می‌آید

  (E.ds = q/ε0∫)

  ظرفیت خازن کروی:

  خازنی که ازدوصفحه کروی تو درتو با بارهای مخالف بوجود آمده است،برابراست با

   که شعاع کره کوچکتر و شعاع کره بزرگتر است.(C=4πε0 ab/(b-a

  ظرفیت خازن استوانه ای:

  خازنی که از دو صفحه استوانه‌ای تو در تو با بارهای مخالف بوجود آمده است.

   که و شعاع سطح مقطع استوانه ها و طول استوانه است.(C=2πε0 l/ln(b/a

  ظرفیت یک کره متروی:

  پتانسیل یک کره رسانای متروی به شعاع و حامل باربرابر

  این کره رامیتوان مانندیکی ازصفحات خازنی درنظرگرفت که صفحه دیگرآن رسانایی  V = q/4πε0R

  به شعاع بی‌نهایت وبرروی این کره دربی نهایت صفراست،پس ظرفیت این کره

   است.C = 4πε0R

   

  کد رنگی خازن ها:

  درخازن‌های پلیستر برای سالهای زیادی ازکدهای رنگی برروی بدنه آنها استفاده می شد.دراین کدها سه رنگ اول ظرفیت رانشان میدهند ورنگ چهارم تولرانس رانشان می دهد. برای مثال قهوه‌ای - مشکی - نارنجی به معنی 10000 پیکوفاراد یا 10 نانوفاراد است.خازن‌های پلیستر امروزه به وفور در مدارات الکترونیک مورداستفاده قرارمیگیرند.این خازنهادربرابرحرارت زیادمعیوب میشوندوبنابراین هنگام لحیمکاری باید به این نکته توجه داشت.

  ترتیب رنگی خازن‌ها به ترتیب از ۰تا ۹به صورت زیراست:

  سیاه، قهوه ای، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش، خاکستری، سفید

  خازن‌ها با هر ظرفیتی وجود ندارند. بطورمثال خازن‌های 22 میکروفاراد یا 47 میکروفاراد وجود دارند ولی خازن‌های 25 میکروفاراد یا 117 میکروفاراد وجود ندارند.

   

  نقش دی الکتریک در خازن:

  آزمایش نشان میدهد که ظرفیت الکتریکی یک خازن نه فقط به شکل هندسی،اندازه وآرایش متقابل رسانا های آن بلکه به خواص عایق (دی الکتریک) پرکننده فضای بین این رساناها نیزبستگی دارد.

  خازن مسطحی را باردارکنید واندازه ولتاژدوسر آنرا ازروی ولت متربخوانید. بعد یک صفحه کائوچویی خنثی درفاصله بین صفحات خازن بگذارید. خواهید دید که اختلاف پتاسیل الکتریکی بین دو سر خازن به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد. اگر صفحه کائوچو را بردارید، از نو ولتاژ قبلی را روی ولت متر خواهید خواند. این آزمایش نشان می‌دهد که با تعویض جای هوا با کائوچو ظرفیت خازن افزایش می‌یابد. اگر دی الکتریک دیگری به جای کائوچو بگذارید. نتیجه متفاوتی برای ولتاژ بدست می‌آورید. اگر ظرفیت خازن را هنگامی که بین صفحات آن خالی است با وظرفیت همان خازن راهنگامی که فاصله بین صفحات تماما با دی الکتریک پر شود، باشد. این دو ظرفیت از طریق خاصیت دی الکتریک که آنرا با

   نشان می دهیم و به آن گذردهی الکتریکی عایق می‌گوییم ، به هم مربوط می‌شوند. به عبارتی:ε

  C = εC0

  آنچه گفتیم نه تنها در مورد خازن مسطح بلکه درباره خازنهای نوع دیگر نیز صادق است. هرگاه در       برابر میشود.ε  خازن بجای هوا عایق دیگری بگذاریم ظرفیت خازن  

   

  مکانیزم علمی افزایش ظرفیت با گذردهی عایق:

  بارهای مثبت و منفی  که برروی صفحه‌ های خازن انباشته می شوند یک میدان الکتریکی یکنواخت در فضای بین دوصفحه برپا میکنند.هنگامی که یک ماده عایق دراین میدان الکتریکی قرارمیگیرد توزیع بار الکتریکی اتمهای آن به دلیل نیروهایی که درمیدان الکتریکی بربارهای الکتریکی واردمیشود اندکی تغییر میکند. دوسطح تیغه دی الکتریک یکی بارمثبت ودیگری بارمنفی بدست می آورد. وجوداین بارها باعث میشود که خازن بتواند به ازای اختلاف پتانسیل ثابتی ،باربیشتری روی صفحه‌های خود انباشته کند، زیرا بارهای مثبت ومنفی روی دوسطح دی الکتریک اکنون میتوانند بارهای بیشتری بسوی صفحه‌های خازن بکشانند، یعنی دی الکتریک ظرفیت خازن را افزایش می‌دهد. ظرفیت خازن فقط وقتی ε برابر می‌شود که همه خطوط میدان الکتریکی که ازیک صفحه دیگرمیروند،ازمیان عایق خازن بگذرند.مثلا آنرا میتوان درخازنی مشاهده کرد که به تمامی درداخل مایع دی الکتریک انداخته شده است.باوجوداین هرگاه فاصله بین دوصفحه درمقایسه با ابعاد آنها کوچک باشد،می‌توان پذیرفت که فقط فضای بین رساناها را با دی الکتریک پرکنیم.زیرا میدان الکتریکی خازن عملا دراین ناحیه جایگزین می‌شود. با قرار دادن ماده‌ای با گذر دهی بالا بین صفحات می‌توان ظرفیت خازن را به مقدار زیادی بالا برد. در کارهای عملی امروزه از این امر استفاده می‌کنند و به جای هوا از عایقهایی مانند شیشه ، میکا ، پارافین ، کاغذ یا مواد دیگری بکارمی‌برند.درچگالنده‌های صنعتی عایقهایی مانند کاغذ آغشته به پارافین به عنوان دی الکتریک بکار میرود. بدیهی است جهت ساخت خازنها فقط دی الکتریکهایی که خواص عایقی خوبی دارند مورد استفاده قرارمیگیرند،درغیراین صورت بارها به داخل دی الکتریک نفوذ می‌کنند.به این دلیل آب به رغم گذردهی بالایش برای ساخت خازنها مناسب نیست، زیرا فقط هنگامی می‌شود به عنوان دی الکتریک خوب از آن استفاده کرد که به میزان بسیار بالایی خالص شده باشد. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله خازن

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   

  www.know club.com

   

  www.wikipedia.org

   

  www.daneshnameh.roshd.ir

   

  www.edu.tebyan.net

   

  www.beva.org

   

  www.math.youngzones.org

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله خازن, مقاله در مورد تحقیق مقاله خازن, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله خازن, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله خازن, تحقیق درباره تحقیق مقاله خازن, مقاله درباره تحقیق مقاله خازن, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله خازن, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله خازن

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول