تحقیق مقاله پرس (چاپ)

مشخص نشده
مشخص نشده
6
مشخص نشده
51 KB
24414
قیمت قدیم:۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پرس (چاپ)

  قبل از پرس (چاپ)، جریان ورقه (صفحات) (جریان ورقه در مرحله قبل از پرس) :

  فرایند قبل از پرس (pre press) شامل جریان صفحات می باشد. زمانیکه یک مورد سفارشی به سیستم وارد می شود، آن به مانند یک صفت (نسبت) حامل شماری از رنگ ها است. به صورت یک فرض، هر رنگ به یک ورقه نیاز دارد با این حال کاربر مدل (استفاده کننده) می تواند این فرضیه را نادیده گرفته و اطلاعاتی را به طور مستقیم در مورد شمار صفحات فراهم نماید. صفحات (ورقات) به عمل نیامده (پردازش نشده) به وسیله دسته یا گروههای معادل با شمار رنگ های مورد نیاز برای سفارش، به فرایند پر پرس (قبل از چاپ) وارد می شوند. این گونه برای مدت زمانی ( بیشتر برای طراحی کلی ) پروسه بندی می شود و سپس صفحات پروسه شده (به عمل آمده ) وارد قسمت سپس ضخامت می شوند.

   زمان پروسه بندی قبل از چاپ، شامل تمامی مدت مصرفی از ورد سفارش تا زمانیکه صفحات برای بکارگیری در قسمت سپس ضخامت آماده می شوند، می باشد.

   زمانیکه پس ضخامت، لایه های کافی برای پروسه بندی (به عمل آوری) یک سفارش دارند، جریان صفحه (کاغذ) ممکن است آغاز شود. این جریانات با خطوط نقطه چینبه هم مرتبط می شوند. جریان کاغذ، لایه ها یا شیت های سفارش را چاپ می کند و صفحات را از قسمت پس صفحه به کار می گیرد. برای سهولت، مجدداً استفاده نمی شود و ورقات تازه باید برای هر سفارش آماده شوند.

   مراحل جریان کاغذ در حین پرس (چاپ) و بعد از پرس :

   مهم ترین جریال یا سیال، جریان کاغذ است. اگر صفحات قابل استفاده می باشند، پروسه پرس (چاپ) می تواند برای چاپ یک مورد سفارشی آغاز شود، البته مطابق با مقدار لایه ها یا شیت هایی که آن سفارش نیاز دارد. هر سفارش در یک گروه مشابه با مقدار لایه ها به همراه درصدی از اضافه تولید به کار رفته برای آن قطعه چاپ می شود. پروسه چاپ به خاطر اندازه (متریک ها) های چاپ، یعنی در دسترس بودن، عملکرد و ظرفیت محدود می شود. این اندازه ها نحوه اجرای تجهیزات و ماشین آلات را تخمین می کنند.

   اندازه های پرس برای هر پرس (چاپ) تعیین می شوند و سپس برای مدل موردنظر جمع می شوند.

   مورد در دسترس بودن به صورت درصدی از زمان اجرا (زمان تولید بهینه) از زمان برنامه ریزی شده (زمان داجرا / زمان درنظر گرفته شده) تعریف می شود. این زمان می تواند همچنین با کم کردن زمان شروع (setup) و زمان خاموش از زمان کل برنامه ریزی شده، محاسبه شود. با دنبال کردن این اصول، زمان طرح ریزی شده کلی به زمان شروع، زمان اجرا و زمان مانده که زمان خاموشی است، تقسیم می شود.

   عملکرد به صورت درصدی از سرعت متوسط اجرا (راه اندازی) از ماکزیمم سرعت پرس تعریف می شود که تولید کننده چاپ (پرس) آن را نشان می دهد. (سرعت متوسط اجرا / ماکزیمم سرعت پرس).

   ظرفیت هم به صورت ماکزیمم شمار لایه ها به ازای هر واحد زمانی مشخص شده توسط تولید کننده پرس (مطابق با اندازه ثبت استاندارد) تعریف می شود. ظرفیت با استفاده از این فرض، مشخص می شود که هر شغل (کار) به طور کامل با یک گذر منحصر (تک) یا انتقال منحصر یک پرس چاپ شود. این فرضیه مشکلِ ظرفیت انبوه پرس های مختلف را مانع می شود که شمار متفاوتی از پایانه های رنگی دارند.

   سرعت چاپ واقعی محصول از تنوع و گوناگونی در دسترس بودن، عملکرد (کیفیت) و ظرفیت ناشی می شود. برای مثال اگر یک پرس برای تولید ده هزار لایه در هر ساعت طراحی شود و 5 پایانه رنگی داشته باشد، ظرفیت آن ده هزار لایه در هر ساعت است که البته بدون توجه به شمار پایانه های رنگی می باشد. اگر درصد زمان شروع 35 درصد و زمان خاموشی 15 درصد باشد، پس عملکرد آن 50 درصد خواهد بود و اگر به طور متوسط دستگاه پرس در هفت هزار لایه به ازای هر ساعت، اجرا شود پس عملکرد (کیفیت) 70 درصد است. برای این مثال سرعت واقعی تولید، ده هزار شیت در هر ساعت یعنی 3500 = 7/0 x 5/0  لایه به ازای هر ساعت می باشد. این خروجی واقعی پروسه با فرایند چاپ (پرس) است. از آنجائیکه فرایند پرس یک ذخیره یا موجودی است که تأخیر در مواد را ایجاد می کند، باید به عنوان زمانی تعریف شود که مواد در آن پروسه (فرایند) مصرف می کنند. برای محاسبه این زمان، شمار لایه های داخل فرایند پرس (سطح موجودی) بر نسبت واقعی تولید می شود.

   نسبت قطعه بندی، بخش دیگری از فرایند پرس است. به منظور کناره گیری کیفیت از مدل، قطعه فقط به عنوان بخشی از جریان مواد مشمول می شود. درصد اضافه تولید هم باید بیشتر و بالاتر از سرعت قطعه تعریف شود تا این اطمینان به وجود آید که تمامی سفارشات به طور کامل پروسه بندی شدند. این خود نشان از واقعیت فرضیه ای است که هیچ سفارشی برای چاپ مجدد، به خاطر موضوعات کیفیتی وجود ندارد. و در صورت نیاز، این متغیر می تواند به مدل مذکور افزوده شود.

   فعالیت های پس از پرس هم در گروه و به ازای هر سفارش، انجام می شوند (به صورت گروهی) زمان پروسه بندی بعد از پرس، طبق سطح پیچیدگی رنگ کاری موردنیاز، تغییر خواهد کرد. زمان متوسط پروسه یا فرایند بعد از پرس، برای هر سطح پیچیده، محاسبه شده و برای مدل درنظر گرفته می شود. بعد از پرس (post press)، لایه ها به صورت شیت های تمام شده (بعد از رنگ کاری) طبقه بندی می شود و واحد اندازه گیری هم به صورت لایه هائی برای اهداف استانداردسازی نگه داری می شود. شیت های اتمام یافته بلافاصله برای ارائه به مشتریان باربندی می شوند. تحقیق و انجام سفارش بعد از بارندی شیت ها و لایه ها، روی می دهد. فرایند پس از پرس، مانع گنجایش (ظرفیتی)، زمان ست آپ یا شروع خاص، زمان خاموشی ویژه یا یک سرعت قطعه ای به خاطر هر یک، یا تمام این دلایل ندارد. انواع بی شمار ششمیزات بعد از پرس که یک کارگاه چاپ می تواند داشته باشد، مشکل موجود برای انبار کردن آنها و تنوع شرایط روکش کارن.

   به مانند شکل مشروحه 12 ، مدل فرعی تولید چاپ، بازدهی کلیدی اطلاعات مرتبط برای مدل کلی یعنی زمان چرخش (انتقال) و ظرفیت تولید را فراهم می کند. زمان تغییر، محموله های باری به موقع (آن تایم) و رقابتی بودن کارگاه چاپ را تعیین می کند و میزان تولید هم، ظرفیت موثر و مفید کارگاه چاپ را فراهم می نمایئ و این خود محلی است که مدل برای هدف کارائی (بهره وری) مفید جلوه می دهد. این مدل می تواند سناریوهای متفاوت را برانگیخته (شبیه سازی کرده) و نتایجی را برای زمان تغییر و ظرفیت تولید کل سیستم فراهم می کند. آن، روش و رویکرد کل نگرانه برای کارائی را تهیه کرده که معمولاً در میان چاپگرها نارایج و غیرمعمول می باشد. بیشتر چاپگرها بر اندازه های پرس تاکید می کنند، با این حال در بیشتر موارد توسعه و بهبود اندازه های پرس احتمالاً اثر بسیار کمی بر زمان تغییر یا ظرفیت تولید دارد و یا فاقد اثر می باشد. در موقعیت های دیگر، توسعه جزئی بر یکی از اندازه های بررسی می تواند، اثر بالائی بر زمان تغییر و ظرفیت تولیدی داشته باشد. همه آنها به اطلاعات خاص و جریان کاری هر کارگاه چاپ شبیه سازی شده بستگی دارند.

   در آخر، مدل فرعی تولید چاپ، حلقه ظرفیتی محلق شده (اتصالی) به موجودی و ساختار جریان دارد و آن، اندازه خروجی موجودی مانده محصول، به عنوان ظرفیت تولید لایه های تکمیلی است. این، شبیه سازی مدل را بدون توجه اطلاعات ظرفیتی واقعی، برای کل سیستم مقدور می سازد که به طور معمول ناشناخته بوده یا به طرزی بر ضعیف برآورده شده است.

   زمانیکه از یک چاپگر درباره ظرفیت آن پرسش می شود معمولاً جواب به نوع محصول، حجم یا متغیرهای دیگر بستگی دارد. ولی سوال واقعی به طور رایج (مرسوم) به کنار گذاشته می شود. واقعیت دیگر آن است که شرکت های چاپ به هر نوع سفارشی که مشتری برای چاپ می خواهد، البته با فرض ظرفیت نامحدود، هرگز نه نمی گویند.

   ظرفیت به عنوان بخشی از اندازه های پرس، مطابق با شمار پرس هائی که یک کارگاه چاپ دارد، تثبیت می شود. با این حال هرگونه کارائی (بهره وری) حاصله از کل سیستم ( به صورت ظرفیت تولید بالاتر و زمان تغییر پایین تر اندازه گیری شدند)، اثری بر حلقه متوازن کننده ظرفیت که در مرحله 2 ارائه شده دارد.

   مرحله 4 : آزمایش :

   حتی اگر مرحله آزمایش دائماً از شروع فرایند مدل بندی انجام شود، زمانیکه گونه کاملاض عملی وجود دارد، یک آزمایش سخت و شدید باید اجرا شود. آزمایش شامل شرایط نهائی (شدید) است که در زندگی یا وجهه واقعی روی نمی دهد ولی در جائی که اذهان می دانند که دقیقاً مدل مذکور چکار باید بکند. به منظور تکمیل این گام، ارائه و درک گونه کاملاً عملی مدل درون نرم افزار iThink Tm مهم و ضروی است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پرس (چاپ)

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله پرس (چاپ), مقاله در مورد تحقیق مقاله پرس (چاپ), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پرس (چاپ), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پرس (چاپ), تحقیق درباره تحقیق مقاله پرس (چاپ), مقاله درباره تحقیق مقاله پرس (چاپ), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پرس (چاپ), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پرس (چاپ)

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول